NhãTrúc 19:47 ngày 05/4/20 trong  vệ sinh hồ bơi

Đội thi công và xây dựng bể bơi tốt nhất việt nam

2/ Các tiêu chuẩn  vận dụng về  ngoại hình bể bơi TCVN 4260 : 2012 thay thế TCVN 4260 :1986. TCVN 4260 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 288 : 2004 theo quy định tại khoản  một Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn  công nghệ và điểm b)Khoản  một Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định  khía cạnh thi hành  1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4260 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục...